ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ស្វែង​យល់​ អំពី​អារម្មណ៍​ធុញថប់​របស់​ស្ត្រី

អំពី​អារម្មណ៍​ធុញថប់​របស់​ស្ត្រី ៖ វាអាចជារឿងធម្មតា ដែលស្ត្រីជាទូទៅរវល់ជាង និងមានភាពតានតឹង ច្រើនជាងបុរស។ កាលសម័យបុរាណ ស្រ្តីបានត្រឹមតែនៅផ្ទះ ទទួលខុសត្រូវ លើការងារផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ តែបច្ចុប្បន្ន ស្រ្តីក្រៅពីធ្វើការងារផ្ទះហើយ ក៏នៅចេញទៅធ្វើការងារ ...