• លិខិតឆ្លងដែន​ជប៉ុន​ខ្លាំងក្រៃ ខណៈ​កម្ពុជា​លេខ​៨៤ ពីក្នុង​១០៤​ចំណាត់ថ្នាក់

    សហគ្រាស «Henley & Partners» ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ទើបនឹងចេញរបាយការណ៍មួយ ស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំ២០១៩ នៃ លិខិតឆ្លងដែន មកពីបណ្ដាប្រទេសនានា នៅជុំវិញពិភពលោក ដែលអនុញ្ញាត ឲ្យម្ចាស់លិខិតឆ្លងដែន អាចធ្វើដំណើរ​ ទៅក្រៅប្រទេសបាន ដោយមិនចាំបាច់ សុំទិដ្ឋការជាមុន។ ពីក្នុងបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ ទាំង១០៤នោះ លិខិតឆ្លងដែន របស់រាជាណាចក្រជប៉ុន ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានឥទ្ធិពលជាងគេ ដោយម្ចាស់លិខិតឆ្លងដែន អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់១៩០ប្រទេស ដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋការ។ បន្ទាប់មក មានលិខិតឆ្លងដែន របស់ប្រទេសសិង្ហបូរី និងកូរ៉េខាងត្បូង ទទួលបានលេខពីរ ដោយអាចធ្វើដំណើរ ទៅកាន់១៨៩ប្រទេស ដោយសេរី។ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ ...