នាទី «ព័ត៌មានជ័យនាងគ្រត» ជាសម្លេងចំអករបស់ពលរដ្ឋ។ នាទីនេះប្រមូល គ្រប់កន្លុកកន្លៀតកៀនកោះ ឬគ្រប់មហាអូមអាមទាំងឡាយ... ទោះតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាន ឬតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មាន របស់ប្រិយមិត្តក្ដី ហើយយកមកផ្សាយ ជូនមហាជនវិញ។
កំសាន្ដ

ព័ត៌មាន​អាជ័យ៖ កូនស្រី​មេ​បក្ស «ឆេះ»​ហើយ​ទាន!

«ឆេះ» ៖ តាមពិតទៅ កន្លែងដែលភ្លឺពេក កន្លែងដែលគេចង់ឲ្យឃើញ អាជ័យខ្ញុំមិនសូវជាចង់ឃើញទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ អាជ័យខ្ញុំចូលចិត្តត្រសុល ទៅរកកន្លែងណា ដែលងងឹង និងកន្លែងដែលគេមិនចង់ឲ្យដឹង ដោយហេតុថា គឺកន្លែងអញ្ចឹងទៅវិញទេ ...

Posts navigation